OK
ویزای تحصیلی

ویزای تحصیلی

مهاجرت به کانادا آمال بسیاری از انسانهاست چرا که یکی از امن ترین کشورهای جهان به شمار می رود و به لحاظ رفاه اجتماعی رتبه ی ششم و از نظر شاخص صیانت از آزادی های فردی رتبه اول را در جهان داراست.
برای مهاجرت به کانادا از طریق تحصیلی از دو روش می توان استفاده کرد:
1- ویزای تحصیلی
2- ویزای دانش آموزی
هر کدام از موارد فوق دارای معیار های متفاوتی جهت انتخاب می باشد. برای مطالعه بیشتر بر روی لینک ها کلیک نمایید.