OK

برنامه (روش) خود اشتغالی

فرد خود اشتغال یعنی تبعه خارجی که:
• تجربه مرتبط دارد،
• تمایل دارد و قادر است در کانادا به خود اشتغالی بپردازد،
• میتواند در یکی از حوزه¬های مورد نیاز به اقتصاد کانادا کمک کند.
تجربه مرتبط فرد خود اشتغال یعنی حداقل دو سال سابقه کار. شروع آن باید پنج سال قبل از درخواست مهاجرت باشد و پایان آن روزی باشد که در مورد درخواست مهاجرت تصمیم گیری می¬شود. سابقه کاری باید در زمینه¬های زیر باشد:
فعالیتهای فرهنگی:
الف) دو دوره یکساله تجربه خود اشتغالی در فعالیتهای فرهنگی، یا
ب) دو دوره یکساله تجربه شرکت در فعالیتهای فرهنگی در سطح کلاس جهانی، یا
ج) ترکیبی از یک دوره یکساله تجربه مشروح در قسمت الف بالا، و یک دوره یکساله تجربه مشروح در قسمت ب بالا.
• فعالیتهای ورزشی:
الف) دو دوره یکساله تجربه خود اشتغالی در ورزش ، یا
ب) دو دوره یکساله تجربه شرکت در فعالیتهای ورزشی در سطح کلاس جهانی، یا
ج) ترکیبی از یک دوره یکساله تجربه مشروح در 1 بالا، و یک دوره یکساله تجربه مشروح در 2 بالا، و
• خرید و مدیریت مزرعه، دو دوره یکساله تجربه مدیریت مزرعه.